Thai Designer Academy 2021 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักออกแบบผลิตภัณฑ์สู่สากลในรูปแบบ Academy โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จับแบรนด์แฟชั่นไทยกว่า 52 แบรนด์ เข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ค้าชั้นนำด้านแฟชั่น ควบคู่ไปกับกิจกรรม Networking เชื่อมโยงเครือข่ายนักออกแบบ หวังปั้นให้ดีไซเนอร์ไทยแข็งแกร่งทั้งด้านการออกแบบและการตลาดไปควบคู่กัน

โดยกิจกรรม Business Matching ดังกล่าว เป็นการพบปะและเลือกชมผลงานของนักออกแบบไทยภายใต้โครงการทั้ง 52 แบรนด์ และผู้ค้าที่เป็นผู้นำด้านแฟชั่น ได้แก่ ดร.ภาณุ บุญสมบัติ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เมอร์คคอร์ป ที่ปรึกษาให้กับบริษัทพัฒนาที่ดินในทวีปเอเชียและประเทศออสเตรเลีย ในด้านห้างสรรพสินค้า รูปแบบการค้าปลีกและค้าส่ง ที่ปรึกษาทางด้านการขายและการตลาดในประเทศมาเลเซีย, คุณเอกกฤตา แก้วพูลศรี ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้า เกทเวย์ แอท บางซื่อ และ พันธุ์ทิพ งามวงศ์วาน บริษัท แอสเสทเวิร์ด คอปเปอเรชั่น จำกัด(มหาชน), คุณพิศิษฐ์ โนรีวงศ์ ผู้จัดการแผนกการตลาด ศูนย์การค้า เกทเวย์ แอท บางซื่อ และ พันธุ์ทิพ งามวงศ์วาน บริษัท แอสเสทเวิร์ด คอปเปอเรชั่น, คุณสธน ตันตราภรณ์ รองบรรณาธิการบริหาร นิตยสารโว้ก ประเทศไทย, คุณพรทิพย์  ปัญญาวิเศษพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม, คุณนภัศภรณ์ ประดาศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารสินค้า ศูนย์การค้าสยามพารากอน และ คุณปริญญ์ สัจกุล Creative Director Central Group เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบได้เจรจาธุรกิจ (Business Matching) กับผู้ค้าในวงการแฟชั่นชั้นนำ ส่งเสริมให้นักออกแบบนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการทดสอบตลาด สร้างโอกาสทางการค้าและการขยายช่องทางธุรกิจ

พร้อมทั้งยังได้มีกิจกรรม Networking เชื่อมโยงเครือข่ายนักออกแบบ “รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” ผ่านทางออนไลน์ และมีนักออกแบบในโครงการฯ เข้าร่วมตั้งแต่รุ่น 1-5 โดยมีนางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยมีนักออแบบรุ่นพี่อย่างแบรนด์ Silhouette, Tharada Brand, Benela Fashionmaker, The Lavender, Triple -P PAPHONPHAT และ Youngfolks 1952 มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม Thai designer academy ที่ผ่านมา รวมถึงผลสำเร็จที่ได้รับ การพัฒนาต่อยอดจากการนำองค์ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ ถือเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์เครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ในกลุ่มนักออกแบบที่เข้าร่วมโครงการในทุกรุ่น  ถือเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายนักออกแบบไทยให้เกิดความเข้มแข็ง

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thai-idc.com และ www.facebook.com/ThaiDesignerAcademy