สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) โดยอาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีอาวุโส สายงานวิชาการ(แถวหน้าที่3จากขวา)คุณสยาม  โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีอาวุโส สายงานบริหาร(แถวหน้าที่2จากขวา) และศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนา โครงการวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ รักษาการคณบดี โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์(แถวหน้าที่1จากขวา) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลรองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย ประธานคณะทำงาน คณะผู้ตรวจเยี่ยม(แถวหน้า ที่3จากซ้าย)พร้อมด้วยคณะกรรมการฯในการตรวจประเมินการเตรียมความพร้อมของโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์พีไอเอ็ม ในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์หลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน ทั้งด้านการบริหารองค์กร คุณภาพอาจารย์และบุคลากร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและทรัพยากรทางการศึกษา และสถานที่เรียน เมื่อวันที่16มิถุนายน2564ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี จังหวัดชลบุรี (PIMEEC)