เยียวยาสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็งด้วยการแพทย์แผนไทยตามหลัก “ธรรมานามัย”