คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ พนักงานสอบสวน ทั้ง 9 บกน.และ 88 สน. เชิงรุกแจ้งสิทธิ และการรับคำขอช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา พื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจการแจ้งสิทธิและรับคำขอช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา พื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 โดยมี พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ​นางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู กฤษณสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และ พนักงานสอบสวน ทั้ง 9 กองบังคับการตำรวจนครบาล และ 88 สถานีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วม ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจ ความสำคัญของกฎหมาย แนวทางการพิจารณา และกรอบอัตราการช่วยเหลือ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และประสานความร่วมมือการช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา กรณีตกค้างยังไม่ได้ยื่นคำขอปี 2564 (ต.ค.2563- มิ.ย.2564) และกรณีที่สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ ต้องติดต่อให้มายื่นภายในเดือนกันยายน 2564 เพื่อเร่งพิจารณาช่วยเหลือให้แล้วเสร็จ รวมถึงกรณีผู้เสียหายรายใหม่ ให้ทางสถานีรายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน เพื่อประสานให้มายื่นคำขอ ซึ่งจะเกิดความรวดเร็วในการช่วยเหลือ นอกจากนี้ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจภารกิจอื่นๆ เกี่ยวกับงานบริการในกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และในโอกาสนี้ ขอขอบคุณพนักงานสอบสวนทุกท่านที่ช่วยส่งรายชื่อผู้เสียหายที่ตกค้างให้ติดตาม จำนวน 331 ราย ทำให้ยอดการยื่นคำขอขยับขึ้น และเพื่อให้การทำงานเกิดความต่อเนื่องและป้องกันปัญการร้องเรียนไปยังคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎรและองค์กรอิสระ จึงได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนต่อไป