คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับหน่วยงานระดับชาติ หารือเพื่อเตรียมการผลักดันประเด็นการประเมินสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ไปสู่ภาคธุรกิจ

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการผลักดันประเด็นการประเมินสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ไปสู่ภาคธุรกิจ ร่วมกับ ผู้แทนกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ สภาอุตสาหกรรม สมาคมเครือข่าย Global Compact Network Thailand และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ประจำประเทศไทย ผ่านทางออนไลนระบบ Cisco Webex Meetings

สำหรับการประชุมในคร้งนี้ สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการสหภาพยุโรป (European Commission) อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำ EU Directive on Human Rights Due Diligence ซึ่งเป็นแนวทางที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทุกประเทศ จะต้องทำกฎหมายภายในมารองรับเพื่อบังคับให้ภาคธุรกิจในสภาพยุโรปและผู้ประกอบการตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ต้องทำการประเมินสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ซึ่งพัฒนาการดังกล่าว จะส่งครอบคลุมถึงผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการสัญชาติยุโรปด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมจึงร่วมกันหารือเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมให้กับภาคธุรกิจ โดยในเบื้องต้นจะมีการเชิญผู้แทนจากสหภาพยุโรปมาให้ความรู้แก่ภาคธุรกิจในการประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Dialogue on Business and Human Rights) ประจำปี 2564 จากนั้น จะร่วมกันให้ความรู้ภาคธุรกิจทั่วประเทศ ผ่านการอบรมการประเมินสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านต่อไป