กรมคุ้มครองสิทธิฯ เยียวยาผู้เสียหายฯ กรุงเทพมหานคร 1
ครั้งที่ 6/2564 มีมติจ่าย 8 เรื่อง เป็นเงินกว่า 4 แสนบาท

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม (5-02) ชั้น 5 อาคารกระทรวงยุติธรรม นางทัศนีย์ เป าอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร 1 ครั้งที่ 6/2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings และมี นายปฐมพร โรจน์เรืองแสง หัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือและเยียวยา เป็นเลขานุการ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน 20 เรื่อง โดยมีมติพิจารณาให้งดจ่าย จำนวน 3 เรื่อง ยกคำขอ จำนวน 6 เรื่อง ชะลอ จำนวน 3 เรื่อง และอนุมัติจ่าย จำนวน 8 เรื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 465,395.50 บาท

ทั้งนี้ เป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล

“สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชน และได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม”

สายด่วนยุติธรรม โทร 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชม.