CADT DPU ประกาศพร้อมเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน ทั้ง Reskill, Upskill และ Recurrent มุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ล่าสุดเปิดหลักสูตร AVSEC สร้างความตระหนักในความปลอดภัยด้านการบินพร้อมประกาศนียบัตรจาก IATA

 

น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPเปิดเผยว่า นอกจากการเป็นสถาบันการศึกษาที่พัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพด้านการบินให้กับนักศึกษาแล้ว วิทยาลัยฯได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทั้งเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มทำงานในสายอาชีพด้านการบิน การเพิ่มพูนทักษะ รวมถึงเพื่อการพัฒนาทักษะในการทำงานของตนเองในอนาคต  ปัจจุบัน CADT และ สถาบันการบิน มธบ. (DPU Aviation Academy : DAA) ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้การรับรองจากสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (The International Air Transport Association  : IATA) ได้เปิดอบรมหลากหลายหลักสูตรการบิน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการบินทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน ในการ Reskill, Upskill และ Recurrent โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)

          ทั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักศึกษาปีที่ 4 หรือ ศิษย์เก่าทุกคณะที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 1ปี ที่มีความสนใจสานฝันในสายอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสามารถสมัครเข้ารับการทดสอบ  เพื่อรับประกาศนียบัตรวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน(ชั้น4) โดยได้จัดทำความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) หรือ TPQI เพื่อเป็นศูนย์ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่เน้นในด้านทักษะการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร การบริการผู้โดยสาร รวมถึงการป้องกันและแก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินผ่านการใช้อุปกรณ์จริงบนเครื่องบินจริงที่ปลดประจำการแล้ว

น.ต.ดร.วัฒนา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับบุคลากรด้านการบินที่สนใจพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการบิน สถาบันการบิน มธบ. (DAA) ได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบิน ทั้งการเรียนแบบ Classroom และ Online ตามมาตรฐานสากลที่เน้นพัฒนาความรู้ทักษะและตอบโจทย์ในการปฏิบัติงานในโลกยุคปัจจุบัน พร้อมรับประกาศนียบัตรจากIATAเมื่อสอบผ่าน ซึ่งในส่วนนี้จะสามารถรองรับบริษัทในอุตสาหกรรมการบินทั้งภาครัฐและเอกชนที่ไม่สามารถเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศได้ โดยผู้เข้าอบรมจะได้ใบรับรองหรือประกาศนียบัตรที่เทียบเท่ากับการฝึกอบรมต่างประเทศในระดับสากล

ปัจจุบัน DAA มีหลากหลายหลักสูตรที่เป็นของ IATA เองและหลักสูตรที่วิทยาลัยฯ พัฒนาขึ้น เพื่อตอบรับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมการบิน โดยหน่วยงานที่เข้ารับบริการอบรมจาก DAA จะมีทั้งในส่วนของสายการบิน เช่น สายการบินนกแอร์, สายการบิน Thai Lion Air, สายการบิน MJETS, สายการบิน Air Asia หรือในส่วนของภาครัฐ เช่น สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรมท่าอากาศยาน หรือไปรษณีย์ไทย รวมถึงในส่วนของภาคเอกชน เช่น บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท Airbus จำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Cargo และ Logistics ต่างๆ หรือแม้แต่บริษัทที่ดูแลด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านการบินในสนามบิน  รวมไปถึง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่เปิดหลักสูตรด้านการบิน เป็นต้น  โดยประกาศนียบัตรของเราสามารถเพิ่มคะแนน SAR (Self Assessment Report )   ของอาจารย์ได้ด้วย

น.ต.ดร.วัฒนา กล่าวด้วยว่า  CADT DPU  มีพันธมิตรในอุตสาหกรรมการบินอีกมากมาย จึงนับเป็น Instructor Pool ด้านการบิน และหลักสูตรของ DAA จะได้รับการอบรมโดยวิทยากรที่ได้รับการรับรองในระดับสากล สำหรับหลักสูตรของ IATA ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ Aviation Security Awareness (AVSEC) หลักสูตรที่สร้างความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบิน  เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญและผลกระทบของการรักษาความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน ในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถาบันการบิน มธบ. โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก IATA

สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการบิน มธบ. (DAA) โทร. 061-863-7991 หรือ Line: @daa_dpu เว็บไซต์ www.daatrainin.com