มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์

“สังคมไทยยุติความรุนแรงต่อเด็กได้อย่างไร”
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่าน ZOOM

ปี 2565 ครบรอบ 30 ปีประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

ในประเด็นเรื่องความรุนแรงต่อเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 19 รัฐภาคีจะดำเนินการที่เหมาะสมทั้งปวงด้านนิติบัญญัติ บริหาร สังคมและการศึกษาในอันที่จะคุ้มครองเด็กจากรูปแบบทั้งปวงของความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ การทำร้ายหรือการกระทำอันมิชอบ การทอดทิ้งหรือการปฏิบัติโดยประมาท การปฏิบัติที่ผิดหรือการแสวงประโยชน์ รวมถึงการกระทำอันมิชอบทางเพศขณะอยู่ในความดูแลของบิดามารดา ผู้ปกครองตามกฎหมายหรือบุคคลอื่นใดซึ่งเด็กนั้นอยู่ในความดูแลฯ
ที่ผ่านมาประเทศไทยมีกฎหมาย มาตรการ กลไกที่จะยุติความรุนแรงต่อเด็ก แต่ทุกวันนี้ยังมีเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบในทุกสถานที่ซึ่งนับวันทวีความรุนแรง
เชิญทุกท่านร่วมเสวนาออนไลน์ “สังคมไทยยุติความรุนแรงต่อเด็กได้อย่างไร” ฟังเสียงสะท้อนจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็ก เยาวชน ครู และบุคคลแวดล้อมเด็ก ร่วมกันหาวิธีป้องกัน แก้ไขเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก
ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนา : SCAN QR-CODE หรือ คลิ๊กลิงก์ https://forms.gle/SHua6gNLahLSoncc9

สังคมไทยยุติความรุนแรงต่อเด็กได้อย่างไร