รพ.วิภาวดี รับรางวัลด้านการใช้พลังงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณนงนภัส เสมรสุต รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นตัวแทน รพ.วิภาวดี  ไปร่วมงานในการที่ รพ.วิภาวดี เข้าร่วมโครงการ “ภายใต้กลไกส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก ( Energy Performance Certificate:EPC)” พร้อมกันนี้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ บริษัทที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์