3 องค์กรลงนามข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้ง “โครงการศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล (ฟ้าใหม่)” ครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชีย

          ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ (กลาง) คณบดีคณะศิลปกรรมศ […]

Continue Reading

พิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา “หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” (CDA) รุ่นที่ 1 ของดีป้า

พิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา “หลักสูตรผู้นำการ […]

Continue Reading