ผู้เขียน: themtechhealthcare1

บริษัท เดมเทค จำกัด (Themtech Co., Ltd.) บริษัท เดมเทค จำกัด เป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับดูแลผู้ป่วยและคนชราจากผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ระดับชั้นนำจากต่างประเทศ อาทิ แบรนด์ Quha oy (ฟินแลนด์), Armon (เนเธอร์แลนด์), Camanio care (สวีเดน), Tuin Aid (เดนมาร์ก), Economic Holland B.V (เนเธอร์แลนด์) เป็นต้น เพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์มาอำนวยความสะดวก หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยและคนชรา โดยทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่าในปี พ.ศ. 2568 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (อ้างอิงจาก : ข้อมูลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ดังนั้น อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยและคนชรานั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในประเทศไทย