กองกิจการนักศึกษา

 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

อาจารย์ ดร.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานจัดงาน

ผู้ร่วมกิจกรรม ได้รับการอบรมการขับขี่ปลอดภัยจากงานจราจร สถานีตำรวจภูธรนครปฐมและบริษัท โล้วเฮงหมง พร้อมรับแจกหมวกกันน็อคที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย

วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ โรงยิมเก่า กองกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม