คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมชี้แจงแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 6-03 อาคารกระทรวงยุติธรรม และผ่านทางออนไลน์ระบบ Cico Webex Meetings นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นายณัฐพล ด่านจิตร์ตรง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ นายบุญภาดา พึ่งบุญ ฯ อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้แทนสำนักงานคุ้มครองพยาน เข้าร่วมชี้แจงแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดยมี พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นประธาน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาภาพรวมของแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเด็นสำคัญภายใต้มิติงานความมั่นคงและมิติงานพัฒนา และรายละเอียดแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกรมฯ มีโครงการย่อย จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ มิติงานพัฒนา ภายใต้โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ มิติงานความมั่นคง ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยประธานได้สอบถามแนวทางการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา ทั้งนี้ กรมฯ ได้ชี้แจงว่า ได้รับความร่วมมือจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นอย่างดี โดยมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านสิทธิและเสรีภาพของบุคคลากร จำนวน ๓ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ (1) เจ้าหน้าที่รัฐภาคบังคับใช้กฎหมายและภาคบริการประชาชน (2) ผู้นำท้องถิ่น และภาคประชาชน (3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะมีการขยายผลและดำเนินการภายใต้ตำบลของ ศอ.บต. นอกจากนี้ ประธานยังได้แจ้งแก่ผู้เข้าร่วมประชุมให้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 อีกด้วย