ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มสูงขึ้นทุกปี แม้คนส่วนใหญ่จะมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาแต่สัดส่วนของจิตแพทย์ที่ไม่เพียงพอต่อคนไข้ก็ทำให้สถานการณ์ตอนนี้อยู่ในภาวะคอขวด หลายคนต้องต่อคิวเข้ารับบริการนานข้ามเดือนทำให้ผู้ป่วยหลายคนต้องทนทุกข์กับอาการบางคนถอดใจไม่เข้ารับการรักษาก็มีทั้งที่ความจริงแล้วหลายเคสที่อาการไม่ได้หนักถึงขั้นเป็นโรคจิตเวชก็สามารถขอปรึกษาจากนักจิตวิทยา หรือเข้ารับการบำบัดด้วยวิธีอื่นๆได้เช่นกัน
Mental Well Clinic เชื่อมาตลอดว่าทุกๆ ปัญหาที่ทุกคนพบเจอสามารถหาทางออกได้หากผู้รับบริการและผู้ให้บริการร่วมกันก้าวข้ามปัญหา เราจึงอยากให้ที่นี่เป็นสถานที่ปลอดภัย คอยรับฟังและอยู่เคียงข้างไม่ว่าคุณจะเผชิญกับปัญหาอะไรพร้อมช่วยออกแบบแผนการดูแลใจเฉพาะบุคคลโดยทีมนักจิตบำบัดผู้เชี่ยวชาญ และใช้วิธีการทำจิตบำบัดแบบองค์รวม หรือ Mental Well Holistic Psychotherapy (Signature Program) ที่ผสมผสานการทำจิตบำบัดรูปแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น Solution Focused Therapy (SFT) , Cognitive Cognitive behavioral therapy (CBT), ศิลปะบำบัด และครอบครัวบำบัดเชิงโครงสร้าง เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าใจในตนเองและเห็นทางออกของปัญหาไปพร้อมกัน ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีเฉพาะของ Mental Well Clinic ที่ได้รับการพิสูจน์ยืนยันแล้วว่าเห็นผลชัดเจน

คุณชนนี ปีตะนีละผลิน” และ คุณธัญรดี กองมณี 2 ผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่จบปริญญาโท สาขาสุขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังมีความเข้าใจปัญหาสุขภาพจิตในหลากหลายช่วงวัยอย่างลึกซึ้ง เนื่องจากมีประสบการณ์พบเจอคนหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน หรือวัยสูงอายุ และมีประสบการณ์ตรงจากการก่อตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ESE Wellness Center ที่ทำให้พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีภาวะซึมเศร้า นอนไม่หลับ เครียด กังวล จึงนำกระบวนการทางจิตบำบัด
การดูแลจิตใจ การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา และศิลปะบำบัด มาช่วยดูแล ฟื้นฟู และส่งเสริมจิตใจ

ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจจึงนำไปสู่การมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการบำบัด รวมถึงยกระดับความเชี่ยวชาญในการฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง จนได้ผลตอบรับที่ดีมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่เฉพาะผู้ที่เข้ารับบริการเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงครอบครัวของผู้เข้ารับบริการด้วย
ทำให้เล็งเห็นถึงปัญหาที่หลากหลายจากคนทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นความเครียดหลังเกษียณ ความเครียดจากการเรียน
การทำงาน ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า ปัญหาคู่สมรส ปัญหาวัยรุ่น ฯลฯ อีกทั้งการทำ Workwell Service Workshop
ดูแลใจพนักงานในองค์กรชั้นนำต่างๆ ยังทำให้เห็นถึงปัญหาสุขภาพจิตของพนักงานที่ไม่ได้รับการแก้ไข เช่น โรคซึมเศร้าจากการทำงาน หมดไฟในการทำงาน บางคนไม่มีที่รับฟัง ไม่เข้าใจตนเอง ไม่รู้ว่าจะต้องรักษาหรือดูแลจิตใจตัวเองอย่างไร
จนทำให้เกิดความเครียดสะสม ปัจจุบัน Mental Well Clinic จึงมีบริการที่หลากหลายและครอบคลุมการดูแล ฟื้นฟูจิตใจ
แบบรอบด้าน ได้แก่

 •  การทำจิตบำบัด (รายบุคคล-กลุ่ม)
  โดยนักจิตบำบัดผู้เชี่ยวชาญด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น
  จิตบำบัดครอบครัว, Cognitive Behavioral Therapy (CBT),
  Solution Focused Therapy (SFT), ศิลปะบำบัด
 • ปรึกษาจิตแพทย์ นักจิตบำบัด นักจิตปรึกษา
 • IV Drip หรือการดริปวิตามินบำรุงสมอง อาทิ B-Brain booster,
  Mega D booster, Mega C booster, Duo vitamin booster,
  Mentalwell signature multivitamin
 • โปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพใจ Mental Health Rehab Program
  (ผู้ป่วยใน) สำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า มีอาการนอนไม่หลับ
  วิตกกังวล มีอาการทางจิตเวช โดยมีห้องพักแบบส่วนตัว
  พร้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการฟื้นฟูสภาพจิตใจ

คลินิกสุขภาพใจ Mental Well Clinic จึงเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน ทุกช่วงวัยที่กำลังเจอกับปัญหาที่หาทางออกไม่ได้
หรือกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดความเครียดความกังวล มีความรู้สึกด้านลบมีอาการทางกายที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เช่น นอนไม่หลับเริ่มหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เคยทำ หรือการเข้าสังคม มีปฏิสัมพันธ์ที่แย่ลงและสิ่งเหล่านั้นรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันหรือส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างโดยนำวิธีการทั้งจิตบำบัดและศิลปะบำบัดเข้ามาใช้ในการรักษาเพื่อค้นหาต้นตอปัญหาที่แท้จริง และนำไปสู่การแก้ไขที่ถูกต้องให้ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงอย่างยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://mentalwellclinic.com/
และ Line : @Mentalwell.clinic